Regulamin do 31.07.2023 r. - ITP SA

REGULAMIN WWW.ITPESTETYKA.PL


§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. ITP S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi stroną internetową dostępna pod adresem: www.itpestetyka.pl; dane ITP S.A.: akta rejestrowe spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000404795, NIP: 5252360060, REGON: 140505088, kapitał zakładowy w wysokości 537 061,90 zł wpłacony w całości, zwana dalej Usługodawcą lub ITP.
 2. Dane kontaktowe ITP:
  • adres pocztowy: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,
  • numer telefonu: tel.: +48 722 008 002,
  • e-mail: itp@itpsa.pl
 3. Regulamin określa między innymi rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną jak i warunki ich świadczenia przez ITP w ramach www.itpestetyka.pl.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z www.itpestetyka.pl zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w Regulaminie jest ITP. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

§ 2. [Definicje]

Newsletter - odrębna usługa świadczona drogą elektroniczną przez ITP polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionych przez Użytkownika cyklicznych informacji handlowych;

www.itpestetyka.pl – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym: www.itpestetyka.pl, prowadzona przez ITP.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z zasobów www.itpestetyka.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną (tj. przedsiębiorca).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Umowa – zawarta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez ITP w ramach www.itpestetyka.pl na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników www.itpestetyka.pl

§ 3. [Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Regulamin stosuje się do wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez ITP w ramach na www.itpestetyka.pl.
 2. ITP nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przez zawarciem Umowy, a także na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. www.itpestetyka.pl nie jest skierowana do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. ITP w ramach www.itpestetyka.pl świadczy usługi tylko na rzecz Użytkowników – lekarzy, gabinetów, w tym kosmetycznych, medycyny estetycznej itd., korzystających z usług oferowanych przez ITP w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownicy, którzy nie spełniają powyższych kryteriów zobowiązani są do nie korzystania z www.itpestetyka.pl, w tym udostępnionych w jej ramach usług.
 4. W celu korzystania przez Użytkownika z zasobów www.itpestetyka.pl, niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał:
  • urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, i zainstalowaną wybrana przez Użytkownika przeglądarką internetową (np. Chrome itd. - zalecana jest najnowsza wersja) umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript,
  • aktywny e-mail – w przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się do Newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego,
 5. ITP informuje, że www.itpestetyka.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych, reklamowych/marketingowych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez www.itpestetyka.pl plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

§ 4. [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newsletter]

 1. W ramach www.itpestetyka.pl dla Użytkownika świadczone są następujące usługi:
  • formularz kontaktowy,
  • Newsletter.
 2. Korzystając z formularza kontaktowego lub w innych miejscach na www.itpestetyka.pl tam gdzie udostępniona została taka możliwość, użytkownik może również wyrazić odrębne zgody na otrzymywanie Newslettera od ITP lub partnerów ITP na podany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. W celu aktywowania zapisu na Newsletter, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail przesłanej przez ITP na podany przez użytkownika adres e-mail użytkownika w celu potwierdzenia zapisu oraz weryfikacji poprawności informacji podanych podczas zapisywania się do Newslettera. W przypadku gdy Użytkownik nie potwierdzi zapisu do Newslettera w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez ITP maila z prośbą o potwierdzenie zapisu do Newslettera, dane podane przez użytkownika w celu zapisania się do Newslettera zostaną usunięte, a link potwierdzający zapis do Newslettra będzie nieaktywny. Umowa dotycząca wysyłki Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony, po potwierdzeniu przez Użytkownika zapisu na Newsletter. Zgodę na otrzymywanie Newslettera można cofnąć w każdej chwili, bez podania przyczyny, przesyłając do nas informację np. e-mail na adres: itp@itpsa.pl lub klikając w link rezygnacji z Newslettera umieszczony w jego treści. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

§ 5. [Prawa autorskie]

 1. Prawa do logo jak i nazwy www.itpestetyka.pl, wszelkich materiałów, w tym elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, baz danych ITP oraz poszczególnych usług, jak m.in. formularze, skrypty, przysługują ITP i podlegają ochronie prawnej lub są zastrzeżone na rzecz podmiotów, których materiały, na podstawie współpracy z ITP, są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom usług.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych na www.itpestetyka.pl oraz usług świadczonych w jej ramach wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i/lub nazwy www.itpestetyka.pl, a także firmy ITP poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.

§ 6. [Niedozwolone korzystanie z www.itpestetyka.pl]

 1. Za przypadki niedozwolonego korzystania z www.itpestetyka.pl uznaje się między innymi:
  • naruszenie autorskich praw majątkowych ITP lub podmiotów uprawnionych z tych praw;
  • naruszenie dóbr osobistych innych osób z wykorzystaniem www.itpestetyka.pl;
  • nieuprawnione ingerowanie w jakikolwiek element www.itpestetyka.pl, w szczególności zakłócanie funkcjonowania usług, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 2. W sytuacji odnotowania przez ITP korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek usług świadczonych przez ITP w ramach www.itpestetyka.pl wbrew postanowieniom Regulaminu, ITP jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez ITP usług na warunkach wskazanych poniżej, w zależności od zaistniałych okoliczności. Decyzja w tym względzie należy do ITP.
 3. ITP jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez ITP usług bez jego zgody, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczając mu co najmniej 3-dniowy termin, w zależności w szczególności od charakteru i powagi danego naruszenia oraz możliwości wystąpienia szkody po stronie ITP lub jakichkolwiek osób trzecich, w następujących okolicznościach spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika:
  • podania nie swoich, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  • korzystania z www.itpestetyka.pl w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik naruszający postanowienia Regulaminu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ITP jak i osób trzecich.

§ 7. [Odpowiedzialność]

 1. ITP dokłada należytej staranności, aby korzystanie z usług świadczonych w ramach www.itpestetyka.pl było dla Użytkowników bezpieczne, w tym przebiegało bez zakłóceń. W przypadku konieczności przeprowadzenia w szczególności prac serwisowych lub innych niezbędnych usprawnień mogących utrudnić Użytkownikowi dostęp do www.itpestetyka.pl, ITP poinformuje Użytkowników o niniejszym w formie komunikatu wskazując przybliżony czas takich utrudnień.
 2. IT nie jest odpowiedzialna za szkodę wynikającą z niewłaściwego działania jakichkolwiek usług na www.itpestetyka.pl powstałych w wyniku działania siły wyższej, tj. okoliczności niezależnych od ITP, których wystąpienia nie było sposób przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 3. ITP nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, która ma miejsce między innymi w wyniku nieprawidłowego korzystania, w tym niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem z usług oferowanych przez ITP w ramach www.itpestetyka.pl.

§ 8. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach www.itpestetyka.pl, jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym ITP drogą mailową na adres ITP wskazany w Regulaminie jako właściwy do kontaktu, w celu umożliwienia podjęcia przez ITP w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez ITP na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez ITP działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

§ 9. [Wprowadzanie zmian do Regulaminu]

 1. ITP jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian funkcji oferowanych w ramach www.itpestetyka.pl, wprowadzenia nowych usług w ramach www.itpestetyka.pl, doprecyzowywania kwestii budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej www.itpestetyka.pl. ITP będzie informować Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu zawiadamia o niniejszym ITP drogą mailową e-mail na adres: itp@itpsa.pl, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy i jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z zasobów www.itpestetyka.pl. Użytkownik, który korzysta z zasobów www.itpestetyka.pl po poinformowaniu przez ITP o zmianie Regulaminu i terminie rozpoczęcia obowiązywania zmian, oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu w zaktualizowanej wersji.
 4. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku m.in. zmiana formy i/lub charakteru prowadzenia www.itpestetyka.pl, w szczególności zmiana oprawy graficznej www, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym nie będą prowadzić do utraty praw nabytych przez Użytkowników.

§ 10. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z lub na tle Regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, spór między nimi będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ITP.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.